Regulament de Organizare și Funcționare - Anexa nr. 1

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ANEXA nr. 1

AL BIBLIOTECII JUDEȚENE ,,PAUL IORGOVICI”

REGULAMENT PENTRU UTILIZATORI

Dispoziții generale

Art.1. Biblioteca Judeţeană ,,Paul Iorgovici” asigură utilizatorilor accesul la cataloagele, colecțiile și serviciile sale, în conformitate cu Legea bibliotecilor, nr. 334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile legale referitoare la protecția patrimoniului cultural național, la drepturile de autor și drepturile conexe. Accesul utilizatorilor la cataloagele, colecțiile și serviciile Bibliotecii Judeţene ,,Paul Iorgovici” se face în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare a acesteia.

Art.2. Biblioteca, parte integrantă a sistemului informaţional naţional, asigură servicii de lectură şi informare a utilizatorilor, fără deosebire de religie, naţionalitate, vârstă, sex, apartenenţă politică, statut social. Biblioteca contribuie esenţial la formarea culturii generale, la pregătirea profesională, perfecţionarea şi educarea permanentă, la furnizarea de informaţii de interes public comunitar şi general.

Art.3. (1) Consultarea bazelor de date proprii şi a colecţiilor bibliotecii este gratuită.

(2) Biblioteca poate oferi şi servicii cu taxă: multiplicare documente din colecțiile bibliotecii sau documente personale, redactare bibliografii, imprimare pe suporturi tradiţionale sau digitale etc. Taxele percepute se stabilesc în condiţiile legii, cu avizul autorităţii tutelare şi se afişează la începutul anului în toate secţiile şi filialele.

Art.4. Personalul de specialitate asigură asistenţă biblioteconomică utilizatorilor în accesarea şi găsirea informaţiilor sau a documentelor solicitate.

I. Înscrierea

Art.5. Frecventarea Bibliotecii se face în baza încheierii Fişei contract de împrumut care constituie actul juridic prin care utilizatorul îşi asumă răspunderea morală, materială şi penală, după caz, privind folosirea, păstrarea şi restituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate ori consultate, precum şi a celorlalte bunuri materiale din sălile Bibliotecii. Fişa contract de împrumut are valoare de înscris autentic şi constituie titlu executoriu.

Art.6. Pentru utilizatorii cu domiciliul stabil sau cu viză de flotant pe raza județului Caraș-Severin, Biblioteca asigură împrumutul la domiciliu. Pentru utilizatorii care nu au domiciliul pe raza județului Caraș - Severin și nu pot dovedi, prin girant, o legătură stabilă cu județul Caraș-Severin, se asigură accesul la documente prin sălile de lectură.

Art.7. (1) Înscrierea la secţiile pentru adulţi are loc pe baza actului de identitate a persoanei cu domiciliul în județul Caraș - Severin sau a actului de identitate cu viza la zi pentru flotanţi.

(2) Înscrierea copiilor sub 14 ani se face pe baza certificatului de naştere al copilului şi a cărţii de identitate a unuia dintre părinţi sau tutori, cărora le revine răspunderea morală şi materială ca semnatari ai contractului de utilizatori principali;

(3) Cetăţenii din alte județe şi cetăţenii străini se pot înscrie pe baza actului de identitate sau a paşaportului pentru acces în sălile de lectură.

Art.8. La înscriere vor fi solicitate numai acele date personale prevăzute în fișa de înscriere iar bibliotecarilor le revine obligativitatea de a păstra confidențialitatea datelor conform legislației în vigoare.

Art.9. Persoanele cu handicap locomotor se pot înscrie prin mandatar, care prezintă actul de identitate personal și al persoanei pe care o reprezintă, precum și o solicitare scrisă și semnată de persoana care nu se poate deplasa la sediu.

Art.10. Pentru grupurile sociale defavorizate (din spitale, aziluri de bătrâni, penitenciare etc.) se poate face înscriere colectivă printr-un responsabil desemnat de colectivitate şi însărcinat cu asigurarea şi garantarea integrităţii împrumutului.

Art.11. (1) După semnarea Fişei contract de împrumut se eliberează un Permis de acces, care este valabil 5 ani de la anul înscrierii. Permisul este document unic, netransmisibil şi se vizează anual.

(2) În cazul pierderii, deteriorării sau furtului permisului, răspunderea va reveni titularului, care nu va mai beneficia de serviciile bibliotecii decât după procurarea unui nou permis.

(3) La vizarea permisului, utilizatorul va prezenta şi actul de identitate pentru a se putea opera eventualele modificări în baza de date a Bibliotecii.

(4) La schimbarea domiciliului, a locului de muncă şi a actelor de identitate, utilizatorul este obligat să comunice noile date de identificare în termen de 10 zile.

Art.12. Înscrierile se sistează cu 15 minute înainte de închiderea Bibliotecii.

II. Împrumutul

Art.13. Împrumutul la domiciliu se face în sistem informatizat, cu prezentarea obligatorie a permisului de acces.

Art.14. (1) Pot beneficia de serviciul de împrumut la domiciliu cetăţenii români care au domiciliul stabil în județul Caraș - Severin, precum şi elevii şi studenţii cu viza de flotant la zi.

(2) Cetăţenii români fără domiciliu stabil în județul Caraș - Severin, precum şi cetăţenii ce aparţin altor state au acces numai în sălile de lectură pentru consultare şi / sau audiţii.

Art.15. (1) Împrumutul la domiciliu şi consultarea la sala de lectură sunt permise numai utilizatorilor înscrişi, conform prezentului regulament, care prezintă Permisul de acces. Împrumutul se face personal şi cu asumarea responsabilităţii ce îi incumbă.

(2) Bunurile culturale de referinţă şi de patrimoniu (cărţi rare, enciclopedii generale, enciclopedii de specialitate, dicţionare bilingve şi multilingve, dicţionare explicative, istorii ale diferitelor domenii, ghiduri, atlase, anuare statistice, bibliografii de valoare, manuale culegeri de probleme, cursuri şi manuale pentru învăţarea limbilor străine, tratate, albume, publicaţii seriale precum şi orice alt tip de document existent într-un singur exemplar) se vor consulta numai în sălile de lectură. Numărul maxim al publicaţiilor care pot fi consultate la o singură cerere este de 4; odată restituite, pot fi solicitate și alte documente. Solicitarea se face pe baza unui Buletin de cerere completat cu toate datele înscrise pe tipizat. Pentru fiecare titlu solicitat se completează un Buletin de cerere.

Art.16. Secțiile de împrumut la domiciliu sunt organizate pe principiul accesului liber la bunurile culturale comune. Din bunurile culturale comune pot fi împrumutate o dată maximum 4 unităţi biblioteconomice, în funcţie de gradul lor de solicitare, termenul de împrumut fiind:

a) 14 zile pentru cărți; termenul se poate prelungi o singură dată, la cerere, înainte de expirare, cu un termen egal de durată;

b) pentru documentele cu frecvență mare de circulație, termenul se poate reduce la minimum 10 zile fără drept de prelungire;

c) în vederea elaborării unor lucrări care necesită o consultare bibliografică mai amplă, se vor împrumuta până la 8 documente de bibliotecă, în baza aprobării unei cereri adresate conducerii de către utilizator. Cererea va conține obligatoriu tema lucrării și scopul realizării acesteia.

Art.17. Termenul de împrumut poate fi prelungit, la cerere, înainte de expirarea lui, numai dacă pentru respectiva unitate biblioteconomică nu există solicitare deja anunțată. Prelungirea termenului de împrumut se poate face şi telefonic doar în cazul pensionarilor, persoanelor cu handicap sau celor care sunt plecate temporar din localitate.

Art.18. Utilizatorii Bibliotecii beneficiază gratuit de următoarele:

a) accesul liber la informaţii de interes public;

b) accesul la colecţii enciclopedice de unităţi biblioteconomice puse la dispoziţie în special amenajate pentru împrumut la domiciliu şi pentru consultarea la sala de lectură;

c) accesarea directă a bazelor de date organizate în scopul dezvăluirii şi regăsirii unităţilor biblioteconomice existente în Bibliotecă (cataloage, liste bibliografice, ghiduri etc.);

d) orientare şi îndrumare în Bibliotecă, la instrumentele de informare şi colecţii cu acces liber la raft;

e) oferirea de informaţii bibliografice minimale prin personalul de la relaţii cu publicul;

f) materiale şi instrumente de promovare a produselor şi serviciilor (afişe, pliante, anunţuri în mass-media, liste, vitrine cu noutăţi etc.)

g) împrumutul, restituirea sau rezervarea documentelor de bibliotecă solicitate;

h) facilitarea dialogului cultural-civic între diferite grupuri şi personalităţi (întâlniri cu autori, editori etc.);

i) participarea la marcarea evenimentelor culturale şi de interes comunitar (simpozioane, lansări de carte, dezbateri, medalioane literare, evocări, vernisaje, expoziţii, concursuri etc.);

j) colaborarea la programe de educaţie permanentă, formare profesională continuă şi dezvoltare personală

k) accesarea colecţiilor de unităţi biblioteconomice în limbi străine.

l) împrumutul interbibliotecar.

III. Păstrarea şi restituirea documentelor împrumutate

Art.19. Utilizatorul este obligat să folosească cu grijă unităţile biblioteconomice împrumutate, să nu le deterioreze, să nu le piardă şi să le restituie în cadrul termenului stabilit la împrumutarea acestora.

Art.20. Integritatea publicaţiilor solicitate va fi verificată de către utilizator în momentul împrumutului. Orice neregulă (pagini lipsă, decupaje, degradare fizică, conţinut schimbat etc.) va fi semnalată bibliotecarului.

Art.21. Bibliotecarul care preia publicaţiile restituite de utilizator va verifica fiecare unitate biblioteconomică în parte. Pentru nereguli constatate se vor aplica sancţiunile prevăzute prin prezentul Regulament.

Art.22. Sustragerea de documente din colecţiile Bibliotecii constituie contravenţie, pedepsindu-se conform legii.

IV. Comportamentul în Bibliotecă

Art.23. Accesul în Bibliotecă este interzis oricărei persoane care prin comportament sau ţinută produce deranjarea publicului utilizator sau a personalului.

Art.24. Constituie abatere de la prezentul Regulament și se soldează cu suspendarea Permisului de acces la serviciile Bibliotecii următoarele:

a) refuzul de a completa și înmâna buletinele de cerere pentru împrumut la sala de lectură cu minim o jumătate de oră înainte de ora închiderii;

b) refuzul de a preda bibliotecarului de serviciu la sală documentele consultate, cu minim 15 minute înainte de încheierea programului;

c) refuzul de a respecta termenul prevăzut pentru ultima solicitare de împrumut a documentelor la domiciliu, care se face cu minim 15 minute înainte de încheierea programului;

d) refuzul de a permite bibliotecarului de serviciu controlul asupra sa la ieşirea din secţiile de acces al publicului, pentru a depista eventualele sustrageri de documente de bibliotecă, în cazul în care există suspiciuni;

e) nerestituirea documentelor împrumutate în starea în care au fost primite, deteriorarea sau distrugerea acestora prin decupări, sublinieri etc.;

f) refuzul de a respecta activitatea de lectură şi studiu, păstrarea liniștii, ordinii și curățeniei în toate spațiile bibliotecii;

g) schimbul documentelor între utilizatori, atât cele ce se studiază în sălile de lectură, cât și cele împrumutate la domiciliu;

h) utilizarea telefoanelor mobile în sălile de lectură. În incinta Bibliotecii recomandăm utilizarea telefoanelor mobile în modul silenţios;

i) utilizarea aparatelor de fotografiat proprii pentru fotocopierea unor documente care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil şi din colecţiile speciale (bibliofile). Pentru fotocopierea altor documente, este necesară aprobarea bibliotecarului de serviciu;

j) distrugerea mobilierului Bibliotecii, a dotărilor existente, a pereților, grupurilor sanitare etc.;

k) refuzul de a adopta o atitudine civilizată, ţinută vestimentară care să corespundă normelor de igienă;

l) consumarea băuturilor alcoolice în interiorul Bibliotecii;

m) fumatul în locuri neamenajate în acest sens;

n) accesul cu animale în incinta Bibliotecii;

o) introducerea unor materiale de propagandă sau lipirea de afişe fără autorizaţia Bibliotecii;

p) introducerea în Bibliotecă a unor materiale inflamabile sau pirotehnice.

Art.25. Fiecare caz de suspendare a Permisului de bibliotecă va fi justificat șefilor ierarhici, prin întocmirea unui referat de către bibliotecarul care propune sancțiunea.

V. Sancţiuni

Art.27. (1) Nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate de către utilizatori se sancţionează cu plata unei sume aplicate gradual, pentru fiecare document, în funcţie de durata întârzierii şi eventualul caracter de recidivă al faptei, până la 50% din preţul mediu de achiziţie a documentelor de bibliotecă din anul precedent.

(2) La începutul fiecărui an calendaristic, conducerea Bibliotecii emite o Dispoziție internă, prin care stabilește modalitatea de calcul a penalizărilor în cazul nerestituirii la termen a publicațiilor împrumutate la domiciliu.

Art.28. Distrugerea sau pierderea documentelor de bibliotecă, bunuri culturale comune, de către utilizatori se sancţionează prin recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu 1-5 ori faţă de preţul astfel calculat.

Art.29. În perioada în care utilizatorul este restanţier, nu are dreptul de a mai împrumuta alte publicaţii. De asemenea, orice operaţie de împrumut se suspendă până la soluţionarea problemei restituirii sau despăgubirii Bibliotecii.

Art.30. Se anulează dreptul utilizatorului la împrumut / consultare pe următoarele perioade:

a) 1 lună - pentru depăşirea termenului de restituire cu o lună; 2 luni - pentru depășirea termenului cu 2 luni etc.;

b) 6 luni - pentru două deteriorări sau pierderi succesive;

c) 1 an - pentru mai mult de 2 deteriorări sau pierderi sau refuzul de a achita penalitățile datorate.

Art.31. Serviciile speciale ale Bibliotecii se aduc la cunoştiinţa publicului utilizator la începutul fiecărui an prin afişarea în toate unităţile din reţea.

Art.32. Personalul Bibliotecii este însărcinat, sub responsabilitatea conducătorului instituţiei, cu aplicarea prezentului Regulament.

Art.33. Prezentul Regulement intră în vigoare începând cu data aprobării prin dispoziţie a directorului/managerului.

Art.34. Conducerea Bibliotecii Judeţene ,,Paul Iorgovici” îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, conform modificărilor legale. Eventualele modificări vor fi comunicate utilizatorilor bibliotecii în timp util.

Regulament de Organizare și Funcționare - Anexa nr. 2

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ANEXA nr. 2

AL BIBLIOTECII JUDEȚENE ,,PAUL IORGOVICI”

REGULAMENT

pentru utilizarea calculatoarelor

obţinute prin proiectul BIBLIONET, pentru accesul gratuit la Internet

Art.1. Prin calculatoarele obținute în cadrul programului Biblionet, Biblioteca Județeană ,,Paul Iorgovici” oferă în mod gratuit:

a) informare și documentare în reţeaua Internet;

b) iniţiere şi asistare tehnică de specialitate pentru începători;

c) iniţiere şi asistenţă de specialitate în orientarea utilizatorilor pentru accesarea:

(1) motoarelor de căutare;

(2) oportunităţilor on-line de comunicare, instruire, afaceri, vizite virtuale în biblioteci şi muzee, divertisment.

Art.2. Biblioteca Judeţeană ,,Paul Iorgovici” dispune de calculatoare cu acces gratuit la Internet, aflate la dispoziţia utilizatorilor, în majoritatea secțiilor bibliotecii.

Art.3. (1) Accesul gratuit la Calculatoare cu Internet pentru Public se face în baza Fișei contract de împrumut ce se încheie la data înscrierii la bibliotecă. În urma încheierii acestei fişe contract se eliberează Permisul de acces.

(2) Copiii până la 14 ani pot fi înscrişi ca utilizatori numai în prezenţa unuia dintre părinţi sau tutori legali.

Art.4. Durata unei accesări a calculatorului este de 1 (una) oră șise obţine prin completarea unui buletin de cerere, în baza permisului sau a prezentării cărții de identitate ori a altor acte doveditoare ale identității.

Art.5. La expirarea timpului, dacă utilizatorul doreşte să mai obţină încă o perioadă de acces la internet, completează un nou buletin de cerere, numai cu condiţia să nu existe utilizatori care aşteaptă la rând pentru a solicita acces la internet.

Art.6. Ţinând cont de numărul utilizatorilor, bibliotecarul îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul unui utilizator la o singură utilizare pe zi, pentru a satisface cererile deja existente.

Art.7. Calculatorul pentru public se oprește cu minim 15 minute înainte de ora închiderii bibliotecii.

Art.8. Utilizatorii vor avea acces doar pe contul de utilizator al calculatorului, aceste conturi fiind parolate tocmai pentru a nu se instala programe sau jocuri ce pot virusa sau deteriora calculatorul.

Art.9. Este strict interzisă descărcarea şi instalarea de soft-uri de pe internet sau suporturi de stocare, pe aceste calculatoare, fără acordul bibliotecarului.

Art.10. Scanarea și/sau listarea unor documente de bibliotecă se face numai de către personalul bibliotecii, la solicitarea utilizatorului.

Art.11. Pe internet vor fi accesate doar site-urile cu caracter informativ și cultural - educativ. Nu vor fi accesate site-uri care atentează la morală sau au caracter secret.

Art.12. Utilizarea căştilor pentru ascultare este obligatorie. Conversaţiile prin intermediul internetului, prin microfonul căştilor, se pot face numai dacă nu se deranjează persoanele prezente în sală (sunt interzise în sălile de lectură).

Art.13 . Este strict interzisă abonarea (subscrierea) utilizatorilor la diverse site-uri de pe Internet.

Art.14. Utilizatorii trebuie să permită bibliotecarului controlul asupra a ceea ce accesează pe Internet, pentru ca acesta să depisteze accesările interzise în articolul precedent.

Art.15. Utilizatorii au posibilitatea de a-şi transfera informaţia culeasă de pe internet pe CD sau stick sau să o trimită pe o adresă de e-mail la expirarea timpului de lucru, deoarece aceasta nu va putea fi salvată în calculator.

Art.16. Folosirea CD-urilor sau stick-urilor se face numai cu aprobarea bibliotecarului de serviciu.

Art.17. Utilizatorii au obligaţia de a lăsa echipamentele folosite în starea în care a le-au primit.

Art.18. În cazul constatării unor nereguli în funcţionarea calculatorului, utilizatorii vor anunţa personalul bibliotecii.

Art.19. Utilizatorii au obligaţia de a avea o atitudine civilizată, ţinută vestimentară care să corespundă normelor de igienă, să respecte activităţile de lectură şi studiu, să păstreze liniştea, ordinea și curăţenia în bibliotecă.

Art.20. Deteriorarea, distrugerea sau sustragerea unor componente ale calculatoarelor se sancţionează prin recuperarea fizică a unor componente identice sau prin achitarea unei sume echivalente cu de 3 ori preţul componentei respective.

Art.21 . Echipamentele sunt alimentate la 220 V. Este interzis accesul utilizatorilor la alimentarea cu curent electric sau la sursele de curent ale PC-urilor.

Art.22. Încălcarea prezentului regulament se sancţionează cu suspendarea temporară sau definitivă a Permisului de acces, în funcție de gravitatea faptei și după analizarea situației de către coordonatorul Compartimentului Relații cu Publicul și Comunicarea colecțiilor.

Biblioteca îşi rezervă dreptul de a modifica prezentele reglementări.