Biblioteca Judeţeană ,,Paul Iorgovici” Caraş Severin, organizează la sediu, concurs în perioada 26-30 septembrie 2016,pentru ocuparea posturilor contractuale de execuţie de:

 • bibliotecar , gr. IA studii superioare, în cadrul Compartimentului Relaţii cu Publicul şi Comunicarea Colecţiilor;

 • studii universitare sau superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţe umaniste;

 • vechime în specialitatea studiilor : minim 6 ani şi 6 luni;

 • cunoaşterea limbii engleze- nivel avansat;

 • cunoştinţe de operare pe calculator (Word 2010);

 • disponibilitate de lucru cu publicul în două schimburi.

 • bibliotecar , gr.II , studii superioare, în cadrul Compartimentul Metodic, Formare Profesională, Informare Documentară;

 • studii universitare sau superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţe umaniste;

 • vechime în specialitatea studiilor : minim 6 luni;

 • cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională;

 • cunoştinţe de operare pe calculator (Word 2010);

 • disponibilitate de lucru cu publicul în două schimburi.

Documentele care compun dosarul de înscriere la concurs:

a) cerere de înscriere la concurs;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în specialitatea studiilor, după 01.01.2011;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae (modelul aprobat prin anexa la H.G. nr. 1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae);

h) recomandare de la ultimul loc de muncă

Documentele în copie, vor fi obligatoriu legalizate sau însoţite de documentele originale, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Dosarele se vor depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv pană la data de 16 septembrie 2016, la sediul Bibliotecii Judeţene Paul Iorgovici, strada Paul Iorgovici, nr.50 – secretariat (et.1).

Condiţii de participare la concurs:

Condiţii generale:(conform prevederilor art. 3 din H.G.nr.286/2011)

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:

 • bibliotecar , gr. IA studii superioare, în cadrul Compartimentului Relaţii cu Publicul şi Comunicarea Colecţiilor ;

 • studii universitare sau superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţe umaniste;

 • vechime în specialitatea studiilor : minim 6 ani şi 6 luni;

 • cunoaşterea limbii engleze- nivel avansat;

 • cunoştinţe de operare pe calculator (Word 2010);

 • disponibilitate de lucru cu publicul în două schimburi.

 • bibliotecar , gr.II , studii superioare, în cadrul Compartimentul Metodic, Formare Profesională, Informare Documentară;

 • studii universitare sau superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţe umaniste;

 • vechime în specialitatea studiilor : minim 6 luni;

 • cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională;

 • cunoştinţe de operare pe calculator (Word 2010);

 • disponibilitate de lucru cu publicul în două schimburi.

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

Concursul pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante de bibliotecar , gr. IA studii superioare, în cadrul Compartimentului Relaţii cu Publicul şi Comunicarea Colecţiilor, cât şi cel de bibliotecar , gr.II , studii superioare, în cadrul Compartimentul Metodic, Formare Profesională, Informare Documentară, constă în 3(trei)etape succesive, după cum urmează:

- selecţia dosarelor de înscriere;

- proba scrisă;

- interviul.

Concursul se va desfăşura la sediul Bibliotecii Judeţene “Paul Iorgovici” Caraş Severin, strada Paul Iorgovici, nr.50, loc.Reşiţa. Candidaţii vor fi prezenţi la sediul instituţiei în data de 26.09.2016 , ora 1000, pentru apelul nominal, respectiv verificarea identităţii, care se va face pe baza cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate , cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate.

După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care au întârziat.

În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor le este interzisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă. Nerespectarea dispoziţiilor atrage eliminarea candidatului din proba de concurs.

Calendar de desfăşurare a concursului:

 • data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs: dosarul de concurs se depune în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului, respectiv perioada 05.09.2016 – 16.09.2016, de luni până vineri între orele 8.00- 16.00, sediul Bibliotecii Judeţene “Paul Iorgovici” Caraş Severin, strada Paul Iorgovici, nr.50, la secretarul Comisiei de concurs- doamna Ciobanu Camelia- inspector de specialitate, la Biroul Financiar- Contabil , Administrativ şi Resurse Umane , tel. 0255/212535.

 • date de desfăşurare a probelor de concurs:

 • selecţia dosarelor de înscriere: : în maxim 2 zile lucrătoare de la finalizarea termenului de depunere al dosarelor, respectiv 17.09.2016 – 18.09.2016, ora 1600;

 • rezultatele selecţiei dosarelor se afişează : în maxim 1 zile lucrătoare de la finalizarea termenului de depunere al dosarelor, cel târziu în data de 19.09.2016;

 • termenului de depunere contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor: 1 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor privind selecţia dosarelor, cel târziu în data de 20.09.2016;

 • termen verificare contestaţii şi afişare a rezultatelor contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor: 1 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor privind selecţia dosarelor;

 • proba scrisă, se va desfăşura în data de 26.09.2016, ora 1000.

 • notarea probei scrise şi afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la proba scrisă: în termen de 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei scrise, maxim la data de 27.09.2016, ora 1600;

 • termenului de depunere contestaţii cu privire la rezultatul probei scrise: 1 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor privind proba scrisă, maxim la data de 28.09.2016, ora 1600;

 • termen analiză a contestaţii şi afişarea rezultatelor contestaţiilor depuse la proba scrisă: 1 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor privind proba scrisă, cel mai târziu în data de 29.09.2016, ora 1500;

 • interviul, se va desfăşura în data de 30.09.2016, ora 1000, în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise şi/sau probei practice, după caz.

 • notarea interviului şi afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la interviu: în termen de 1 zi lucrătoare de la finalizarea interviului, maxim la data de 03.10.2016, ora 1400;

 • termenului de depunere contestaţii cu privire la rezultatul interviului: 1 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor privind interviul, maxim la data de 04.10.2016, ora 1400;

 • termen analiză a contestaţii şi afişarea rezultatelor contestaţiilor depuse la interviu: 1 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor privind interviul, cel mai târziu în data de 05.10.2016, ora 1400;

Toate listele privind rezultatele probelor sau privind rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul Bibliotecii Judeţene “Paul Iorgovici” Caraş Severin, strada Paul Iorgovici, nr.50.

Bibliografia

 • pentru postul contractual de execuţie de bibliotecar studii superioare, gr. IA în cadrul Compartimentului Relaţii cu Publicul şi Comunicarea Colecţiilor:

 1. „Biblioteconomie: Manual”, Bucureşti, A.B.B.P.R.1994;

 2. Ciorcan Marcel, Relaţiile bibliotecii publice cu publicul – sinteză documentară, Bucureşti, 1997;

 3. Jurma Gheorghe, Biblioteca şi oamenii cărţii, Reşiţa, Editura Tim, 2012;

 4. Buluţă Gheorghe, Animaţia culturală în biblioteca publică, Bucureşti, 1998;

 5. Ciuraru Corina, Servicii pentru comunitate în bibliotecile publice din România, Brăila : Provilavia, 2013;

 6. Colectia revista BIBLIOTECA nr. 1-12/2015 şi nr. 1-3/ 2016;

 7. Legea bibliotecilor nr. 334/2002, din: Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132/11.11.2005.

 • pentru postul contractual de execuţie de bibliotecar gr.II ,studii superioare, Compartimentul Metodic, Formare Profesională, Informare Documentară:

 1. „Biblioteconomie: Manual”, Bucureşti, A.B.B.P.R.1994;

 2. Ciorcan Marcel, Relaţiile bibliotecii publice cu publicul – sinteză documentară, Bucureşti, 1997;

 3. Jurma Gheorghe, Biblioteca şi oamenii cărţii, Reşiţa, Editura Tim, 2012;

 4. Bitte Victoria; Chiş Tiberiu; Sârbu Nicolae, “Dicţionarul scriitorilor din Caraş-Severin “ Reşiţa, Editura Timpul, 1998.

 5. Regneală Mircea, Noi studii de biblioteconomie, Bucureşti, ABR, 2009; - Aspecte privind dezvoltarea colecţiilor : p. 134 - 215

 6. Legea bibliotecilor nr. 334/2002, din: Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132/11.11.2005.

Notă: Informaţii suplimentare pot fi obţinute la Bibliotecii Judeţene “Paul Iorgovici” Caraş Severin, strada Paul Iorgovici, nr.50, telefon 0255/212535.

MANAGER,

Clara Maria Constantin