R O M Â N I A

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ PAUL IORGOVICI

Nr.

ANUNŢ

Biblioteca Judeţeană ,,Paul Iorgovici” Caraş Severin, organizează la sediu, concurs în perioada 14-21 august 2017,pentru ocuparea postului contractual de execuţie de:

 • Pentru postul contractual de execuţie de bibliotecar gr.II, studii superioare, Compartimentul Metodic, Formare Profesională, Informare Documentară:

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;

 • vechime minimă în muncă : 1 an ;

 • cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională;

 • cunoştinţe de operare pe calculator (Word 2010).

Documentele care compun dosarul de înscriere la concurs:

a) cerere de înscriere la concurs;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în specialitatea studiilor, după 01.01.2011;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae (modelul aprobat prin anexa la H.G. nr. 1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae);

Documentele în copie, vor fi obligatoriu legalizate sau însoţite de documentele originale, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Dosarele se vor depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv pană la data de 04 august 2017, la sediul Bibliotecii Judeţene ,,Paul Iorgovici”, strada Paul Iorgovici, nr.50 – secretariat (et.1).

Condiţii de participare la concurs:

Condiţii generale:(conform prevederilor art. 3 din H.G.nr.286/2011)

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;

 • vechime minimă în muncă :1 an;

 • cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională;

 • cunoştinţe de operare pe calculator (Word 2010).

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

Concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de bibliotecar, gr. II studii superioare,pe perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului Metodic, Formare Profesională, Informare Documentară, constă în 3 (trei)etape succesive, după cum urmează:

 • selecția dosarelor de înscriere;

 • proba scrisă;

 • interviul.

  Concursul se va desfăşura la sediul Bibliotecii Judeţene “Paul Iorgovici” Caraş Severin, strada Paul Iorgovici, nr.50, loc.Reşiţa. Candidaţii vor fi prezenţi la sediul instituţiei în data de 14.08.2017, ora 1000, pentru apelul nominal, respectiv verificarea identităţii, care se va face pe baza cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate.

  După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care au întârziat.

  În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor le este interzisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă. Nerespectarea dispoziţiilor atrage eliminarea candidatului din proba de concurs.

  Calendar de desfăşurare a concursului:

  • data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs: dosarul de concurs se depune în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului, respectiv perioada 24.07.2017 – 04.08.2017, de luni până vineri între orele 8.00 - 16.00, sediul Bibliotecii Judeţene “Paul Iorgovici” Caraş Severin, strada Paul Iorgovici, nr.50 , la secretarul Comisiei de concurs - doamna Voina Elena - bibliotecar , Gr. I, la Biroul Financiar- Contabil , Administrativ şi Resurse Umane, din cadrul Bibliotecii Judeţene ,,Paul Iorgovici’’ Caraş-Severin, tel. 0255/212535.

  • date de desfăşurare a probelor de concurs:

  • selecţia dosarelor de înscriere: : în maxim 2 zile lucrătoare de la finalizarea termenului de depunere al dosarelor, respectiv 07.08 – 08.08.2017 ora 1400;

  • rezultatele selecţiei dosarelor se afişează : în maxim 1 zile lucrătoare de la finalizarea termenului de depunere al dosarelor, cel târziu în data de 09.08.2017;

  • termenului de depunere contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor: 1 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor privind selecţia dosarelor, cel târziu în data de 10.08.2017;

  • termen verificare contestaţii şi afişare a rezultatelor contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor: 1 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor privind selecţia dosarelor;

  • proba scrisă, se va desfăşura în data de 14.08.2017, ora 1000.

  • notarea probei scrise şi afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la proba scrisă: în termen de 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei scrise, maxim la data de 16.08.2017, ora 1600;

  • termenului de depunere contestaţii cu privire la rezultatul probei scrise: 1 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor privind proba scrisă, maxim la data de 17.08.2017, ora 1600;

  • termen analiză a contestaţii şi afişarea rezultatelor contestaţiilor depuse la proba scrisă: 1 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor privind proba scrisă, cel mai târziu în data de 18.08.2017, ora 1500;

  • interviul, se va desfăşura în data de 21.08.2017, ora 1000, în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise şi/sau probei practice, după caz.

  • notarea interviului şi afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la interviu: în termen de 1 zi lucrătoare de la finalizarea interviului, maxim la data de 22.08.2017, ora 1400;

  • termenului de depunere contestaţii cu privire la rezultatul interviului: 1 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor privind interviul, maxim la data de 23.08.2017, ora 1400;

  • termen analiză a contestaţii şi afişarea rezultatelor contestaţiilor depuse la interviu: 1 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor privind interviul, cel mai târziu în data de 24.08.2017, ora 1400;

  Toate listele privind rezultatele probelor sau privind rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul Bibliotecii Judeţene “Paul Iorgovici” Caraş Severin, strada Paul Iorgovici, nr.50.

  Bibliografia

  • pentru postul contractual de execuţie temporar vacant, de bibliotecar studii superioare, gr. II în cadrul Compartimentului Metodic, Formare Profesională, Informare Documentară:

  1. „Biblioteconomie: Manual”, Bucureşti, A.B.B.P.R.1994;

  2. Ciorcan Marcel, Relaţiile bibliotecii publice cu publicul – sinteză documentară, Bucureşti, 1997;

  3. Buluţă Gheorghe, Animaţia culturală în biblioteca publică, Bucureşti, 1998;

  4. Bitte Victoria; Chiş Tiberiu; Sârbu Nicolae, “Dicţionarul scriitorilor din Caraş-Severin’’ Reşiţa, Editura Timpul, 1998.

  5. Legea bibliotecilor nr.334/2002, din: Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132/11.11.2005.

  6. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Judeţene „Paul Iorgovici” Caraş-Severin, disponibil la adresa: http://www.bjcs.ro/continut/regulament-de-organizare-si-functionare

  7. Pagina web a bibliotecii, accesibilă la adresa www.bjcs.ro, meniul Despre BJPI;